גיליון 5414 עמוד 1 מתאריך 07/07/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בסיון התשס״ה    5414    7 ביולי 2005

עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 3328

הודעה על מינוי סגן נשיא בבית משפט........................... 3328

מינוי אדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים של הממונה על המחוז לפי חוק העברת סמכויות

(ממונים על מחוזות וקציני מחוז)............................... 3328

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 3328

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 3328

מינוי חבר בוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע

בצבא הגנה לישראל (גמלאות)................................... 3329

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה לפי פקודת

המסים (גביה)..................................................................... 3329

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 3329

מינוי חברי ועדת השחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר.................................................................................. 3329

הסמכה לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש

בבוצה וסילוקה)................................................................ 3329

מינוי נציג שר הפנים במועצה הארצית לתכנון

ולבניה................................................................................... 3330

מינוי נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................ 3330

בוועדות מחוזיות לתכנון ולבניה............................... 3330

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרוקחים........... 3331

ביטול רישיונות לפי פקודת הרופאים............................... 3331

הודעה על הארכת תוקף ההיתר הכללי לעריכת

הגרלות לפרסומת מסחרית........................................... 3331

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית................... 3331

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון....................................................................... 3332

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הדרום.................................................................................... 3332

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לגבולות עיריות ירושלים בגבולה עם המועצה האזורית מטה

יהודה, ליד עין נקופא..................................................... 3332

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

(טירת כרמל)........................................................................ 3333

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ערד)................................. 3333

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3333

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3340

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3368

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3375

הודעות מאת הציבור............................................................... 3380

עמוד

מינוי ממלאי מקום נציגי שר החקלאות ופיתוח הכפר