גיליון 5416 עמוד 1 מתאריך 12/07/2005ילקוט הפרסומים

ה' בתמוז התשס״ה


5416


12 ביולי 2005


עמוד

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה...........................................3140

רשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות................................................. 3440

הודעות על מיזוג חברות.................................................................... 3445

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל......................................... 3448

3453


הודעות על אישור שיכונים ציבוריים.