גיליון 5417 עמוד 1 מתאריך 17/07/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בתמוז התשס״ה    5417    17 ביולי 2005

עמוד

הודעה על הפסקת כהונת סגני שרים................................ 3456

הודעה על מינוי סגני שרים.................................................. 3456

הודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................ 3456

מינוי חברה לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות(מינוי רואי חשבון ושכרם)................ 3456

מינוי ממונים למועצה הדתית עתלית............................... 3456

הודעה בדבר מינוי חברת המועצה העשירית להשכלה

גבוהה.................................................................................... 3456

הכרזה על בית סוהר................................................................. 3457

הודעה על עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית לפי

חוק התכנון והבניה......................................................... 3457

הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים................. 3457

הודעה בדבר החזרת שטחים מחזקת נפט......................... 3457

מינהל מקרקעי ישראל.................................................... 3458

הודעה על רישום בפנקס המפלגות.................................... 3458

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה............................................. 3458

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 3458

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 3458

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...... 3459

תיקון טעות בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים...... 3459

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 3459

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3459

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3463

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3484

הודעות מאת הציבור............................................................... 3485

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 3494

תיקוני טעויות דפוס

עמוד

תיקון הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה וחוק