גיליון 5418 עמוד 1 מתאריך 21/07/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בתמוז התשס״ה    5418    21 ביולי 2005

עמוד

הודעה על מינוי נשיא של בית משפט............................... 3496

הודעה על גמר כהונתו של שופט....................................... 3496

הודעות על מינויים לפי חוק בתי המשפט....................... 3496

הודעה על מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט לעניני

משפחה................................................................................. 3496

מינוי רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על

עוסקים.................................................................................. 3496

מינוי לאימות חתימות נוטריונים......................................... 3497

מינוי חבר לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח,

מכירה ורכישה)................................................................. 3497

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 3497

מינוי חברים לועדות ערעור לפי חוק משפחות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 3497

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 3497 הכרזה על אזור כפרי לפי תקנות התכנון והבניה (פטור ההיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון

השומרון ותנאיו)............................................................... 3497

הודעה על מועד בחירות מיוחדות לראש הרשות

בעיריית עפולה................................................................. 3498

עמוד

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי

המועצה העומדים לבחירה בעיריית טייבה ......... 3498

מינוי והסמכת מפקחת עבודה לפי חוק עובדים זרים

ושכר מינימום.................................................................... 3498

מינוי מפקח לפי חוק למניעת מפגעים ............................... 3498

מינוי מפקחת על המחירים..................................................... 3498

מינוי מנהלי בחירות (עפולה, טייבה) ................................. 3499

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות ולמועצת

הרשות המקומית בסמ׳׳ה.............................................. 3499

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות ולמועצת

הרשות המקומית מעלה עירון..................................... 3500

הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת המס 2004 לפי תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון) פקודת מס הכנסה, חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ותקנות הסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשה להסדר סיוע

לחקלאים)............................................................................ 3502

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (חולון, גבעת

שמואל)................................................................................. 3503

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 3503

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 3503

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3504

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3506