גיליון 5419 עמוד 1 מתאריך 24/07/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בתמוז התשס״ה    5419    24 ביולי 2005

עמוד

עמ וד

3521

הודעה בדבר ביטול תקנים.....................................................

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת הכרעה לפי חוק

ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע

3521

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות.......

3526

תיקון טעות בהודעה לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים

3520

חקלאית ובמים).................................................................

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה

3526

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................

הפלילית (עדות) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

3527

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

3520

אכיפה — מעצרים.........................................................

3550

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

מינוי פקידי בחירות לוועדות חקלאיות במועצות

3550

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................

3520

מקומיות מסוימות............................................................

הודעה על שינוי בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית

3551

הודעה מאת הכונס הרשמי....................................................

3520

לכנסת השבע עשרה.......................................................

3551

הודעות מאת הציבור...............................................................

3521

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................

תיקון טעות דפוס

3521

הודעה בדבר שינוי בתקנים...................................................