גיליון 5419 עמוד 2 מתאריך 24/07/2005מס' זהות

029001591

029525219

033518184

035759893


מינוי יושב ראש נוסף לוועדת הכרעה

לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ׳׳ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ׳׳ז-11967 (להלן - החוק), אני ממנה את עינת רביד, ת׳׳ז XXXXX991, שופטת בית משפט שלום, ליושב ראש נוסף בוועדת ההכרעה לפי החוק האמור.

ל' בסיון התשס׳׳ה (7 ביולי 2005) (חמ 3-1576)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 108.

הרשאה וצו הענקת סמכויות

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), ולפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ׳׳ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)', אני מרשה את חוקרי רשות ניירות ערך המפורטים להלן, אשר הוסמכו בידי יושב ראש רשות ניירות ערך בתוקף סמכותו לפי סעיפים 56א 56ב ו-56ג לחוק ניירות ערך, התשכ׳׳ח-21968 (להלן - חוקרי הרשות לניירות ערך), לחקור חשד לביצוע עבירות לפי סעיפים 244, 245, 246, 284, 290, 291, 415, 423, 424, 424א ו-425 לחוק העונשין, התשל׳׳ז-31977.

ובתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ׳׳ו-41996 (להלן - החוק), אני מסמיך את חוקרי הרשות לניירות ערך בסמכויות -

(1)    עיכוב לפי סעיף 67 לחוק, למעט סמכות לעכב אדם העומד לעבור עבירה; לפי סעיף 68 לחוק; לפי סעיף 69 לחוק;

(2)    מעצר לפי סעיף 23(א)(2),(3) ו-(6) ו-(ב) לחוק.

שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על חוק ניירות ערך, התשכ׳׳ח-1968, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ׳׳ד-51994, וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ׳׳ה-61995, ועל פי הרשאה וצו הענקת סמכויות זה.

השם

דודי מיכאלי גלי זומר אלון נבון מירה גוטי

תוקף הרשאה וצו הענקת סמכויות אלה עד יום ל' בכסלו התשס׳׳ו(31 בדצמבר 2005), וכל עוד מקבל ההרשאה והסמכויות משמש בתפקידו.

1    חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2    ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 234; התשמ׳׳ח, עמ' 188.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226; התשנ׳׳א, עמ' 104.

4    ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338; התשנ׳׳ז, עמ' 116.

5    ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 308.

6    ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 416.

7    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 2595.

הרשאה וצו הענקת סמכויות זה מחליף את ההרשאה אשר ניתנה למירה גוטי ביום י׳׳ט באדר ב' התשס׳׳ה (30 במרס 2005).

י׳׳ג בסיון התשס׳׳ה (20 ביוני 2005) (חמ 3-2849)

גדעון עזרא השר לביטחון הפנים

מינוי פקידי בחירות לוועדות חקלאיות במועצות מקומיות מסוימות

לפי צו המועצות המקומיות (א) וצו המועצות המקומיות (ב)

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(3) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (א), התשי׳׳א-11950, ולצו המועצות המקומיות (ב), התשי׳׳ג-21953, מיניתי את האנשים ששמותיהם נקובים להלן בטור ב', לפקידי בחירות בבחירות לוועדות החקלאיות שליד המועצות המקומיות שצוינו בטור א' לצדם:

טור ב'

טור א׳

מלכה בורגנה

באר יעקב

חנה ויסמן

בנימינה-גבעת עדה

רוחמה נגר

גדרה

עפיף עמאר

גוש חלב (ג'ש)

סיגל טייב

גן יבנה

לביב נסר אלדי

זכרון יעקב

אורלי שוורץ

יבניאל

ששי דקל

כפר יונה

שפרה שיינברג

כפר שמריהו

לאה מרקו

כפר תבור

אלכס שפול

מגדל

אלון מדהלה

מזכרת בתיה

דודו אוחיון

מטולה

יהודית רובין

מנחמיה

בת שבע יונה

סביון־גני יהודה

לאה אלקיים

עומר

רוממה תמאם

עתלית

נשאת כיוף

קדימה

עדינה אגמון

ראש פינה

ט׳׳ז בסיון התשס׳׳ה (23 ביוני 2005) (חמ 3-1333)

אופיר פז-פינס

_    שר הפנים

1    ק׳׳ת התשי׳׳א, עמ' 178.

2    ק׳׳ת התשי׳׳ג, עמ' 1174.

הודעה על שינוי בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השבע עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969

בהתאם לסעיף 23(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-11969, נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השבע עשרה:

ילקוט הפרסומים 5419, י״ז בתמוז התשס״ה, 24.7.2005 3520

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103.