גיליון 5422 עמוד 1 מתאריך 31/07/2005ילקוט הפרסומים

כ״ד בתמוז התשס״ה


5422


31 ביולי 2005


עמוד

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................................... 3680

הודעות מאת רשם הירושה ......................................................................... 3691