גיליון 5423 עמוד 1 מתאריך 01/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בתמוז התשס״ד    5423    1 באוגוסט 2005

עמוד

הודעה על קביעת אזורים לפי חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס׳׳ד-2004 ......3744

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן לפי תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב-1982................3752

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן לפי תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),התשמ׳׳ב-1982״״3754 הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט..............................................................................3756