גיליון 5424 עמוד 1 מתאריך 02/08/2005ילקוט הפרסומים

ב״ו בתמוז התשס״ה


5424


2 באוגוסט 2005


עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור..................... 3760

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................................................... 3771

הודעות מאת הציבור......................................................................... 3773