גיליון 5425 עמוד 1 מתאריך 09/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התשס״ה    5425    9 באוגוסט 2005

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3776

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו .......................................................................... 3776

הודעה בדבר מינוי חברי מועצה לחינוך ממלכתי -

דתי......................................................................................... 3776

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות............................. 3776

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 3776

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 3778

שינוי מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור..................... 3778

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 3778

הודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לענין גמלת

ניידות.................................................................................... 3779

הסמכה לפי תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)(שילוב מקבלי גמלאות

בעבודה)(הוראת שעה).................................................. 3779

העברת סמכויות לפי חוק עבודת נשים............................ 3779

מינוי מפקחים לפי חוק חומרי נפץ...................................... 3779

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 3780

הכרה בבעלי מקצוע כמטפלים בשירותי הבריאות לפי

חוק זכויות החולה............................................................ 3781

הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום ראש

המועצה האזורית מגידו................................................ 3781

הודעה על קביעת תחום הסמכה לפי חוק הרשות

המקומית להסמכת מעבדות........................................ 3781

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3781

הודעה בדבר שינוי תקנים...................................................... 3782

מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק העבירות

המינהליות(עכו, מטה אשר)........................................ 3782

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3782

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית עפולה............................................................... 3783

הודעה על בקשה לרישום ראשון......................................... 3783

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות.......................................... 3783

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3783

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3786

הודעות מאת הציבור............................................................... 3790

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 3806