גיליון 5426 עמוד 1 מתאריך 11/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באב התשס״ה    5426    11 באוגוסט 2005

עמוד

הסמכה לפי פקודת הראיות................................................... 3808

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערעור לפי חוק להסדר

תפיסת מקרקעין בשעת    חירום.................................... 3808

מינוי יושב ראש נוסף לוועדה למתן היתרים לפי חוק

שירות הציבור(הגבלות    לאחר פרישה)................... 3808

תיקון הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 3808

עמוד

הודעה על הוספת רופאים לרשימת רופאי ועדה רפואית

לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדות רפואיות) 3808

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........... 3808

מינוי ממונה למועצה הדתית גן יבנה................................... 3809

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית...................... 3809

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין.......................... 3810