גיליון 5427 עמוד 1 מתאריך 17/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באב התשס״ה    5427    17 באוגוסט 2005

עמוד

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 3812

הסמכה לפי החיקוקים האמורים ולפי חוק סדר הדין

הפלילי (סמכויות אכיפה — מעצרים)................... 3812

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 3812 הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי(מתנדבים).......................................................... 3812

הסמכת פקידת סעד ראשית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)..................... 3813

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)....... 3813

שינוי מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור....................... 3813

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 3813

מינוי מפקחת לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד המנהל

וועדת הסעד)...................................................................... 3813

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף

הים......................................................................................... 3813

הודעה בדבר החלפת פקיד הבחירות לוועדה החקלאית

שבתחום עיריית כפר סבא............................................ 3814

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התקשורת............................................................................ 3814

מינוי מנהל בחירות וסגנית מנהל בחירות ברעננה....... 3814

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)............................................................................................. 3814

עמוד

מינוי רשמת בית דין לעבודה................................................ 3814

הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק ההגבלים

העסקיים.............................................................................. 3815

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3815

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 3815

הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים לפי חוק

הנפט...................................................................................... 3816

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז ירושלים.................................................................. 3816

הודעה בדבר הארכת המועד להגשת התנגדויות

לתכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז    הצפון....... 3816

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון......................................................................... 3817

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר    למחוז הצפון..... 3817

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 3818

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה וועדות ערר לארנונה (בית שאן, בקעת בית שאן, בנימינה-גבעת עדה, גבעת שמואל, כפר שמריהו, נצרת עילית, פרדס-

חנה—כרכור, רהט, שפיר).............................................. 3824

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3825

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 3855

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3866

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3867