גיליון 5428 עמוד 1 מתאריך 22/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באב התשס״ה    5428    22 באוגוסט 2005

עמוד

עמוד

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

3872

הודעות על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט........

3873

קיבוציים..............................................................................

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת הכרעה לפי חוק

3873

מינוי מנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית...............

ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע

3873

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד האוצר.......

3872

חקלאית ובמים)...............................................................

3874

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה(זכרון יעקב)

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר לפי חוק

3874

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................

3872

הרשויות המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין מינהליים.............................................................................

3875

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

3894

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

3872

התקשורת............................................................................

3895

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

הסמכה לפי חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום

3896

הודעות מאת הציבור...............................................................

3872

(הוראת שעה).....................................................................

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף

תיקוני טעויות

3873

הים........................................................................................ .