גיליון 5428 עמוד 2 מתאריך 22/08/2005


הודעה על מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984', כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, הארכתי את מינויו של כרמי מוסק1 2, ת׳׳ז XXXXXX545, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, לתקופה של ארבע שנים נוספות, מיום כ׳׳ז באב התשס׳׳ה (1 בספטמבר 2005) עד יום י”א באלול התשס׳׳ט (31 באוגוסט 2009).

י׳׳ד בתמוז התשס׳׳ה (21 ביולי 2005) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 3529.

הודעה על מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984', כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את מאיר שנהב, ת׳׳ז XXXXXX919, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, מיום כ׳׳ה בתמוז התשס׳׳ה (1 באוגוסט 2005) עד יום ו' באב התשס׳׳ו (31 ביולי 2006).

י׳׳ד בסיון התשס׳׳ה (21 ביוני 2005) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת הכרעה

לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ׳׳ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ״ז-1967', אני ממנה את משה סובל, ת׳׳ז XXXX709, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש נוסף בוועדת ההכרעה לפי החוק האמור. י׳׳ז בתמוז התשס׳׳ה (24 ביולי 2005) (חמ 3-1576)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 108.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-1962' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96.

דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את משה סובל, ת׳׳ז XXXX709, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר, לפי החוק.

י׳׳ז בתמוז התשס׳׳ה (24 ביולי 2005) (חמ 3-810)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

2 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התקשורת

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, אני מטילה על משה גלילי, משנה למנהל הכללי במשרד התקשורת, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת מיום כ' בתמוז התשס׳׳ה(27 ביולי 2005) עד יום כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ה (4 באוגוסט 2005) ועד בכלל, או עד לשובו של המנהל הכללי מחוץ לארץ, לפי המוקדם שביניהם.

י׳׳ח בתמוז התשס׳׳ה (25 ביולי 2005) (חמ 3-56)

דליה איציק

_    שרת התקשורת

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הסמכה

לפי חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה), התשכ׳׳ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב)(4) לחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה), התשכ״ט-1969' (להלן - החוק), אני מסמיך את האנשים שראש מחלקת אבטחה במשטרת ישראל אישר בכתב כי מונו לקציני ביטחון למוסדות חינוך ברשויות המקומיות, לאחר שמצא כי הם עובדי רשות מקומית וכן כי עברו הכשרה מתאימה לכך על ידי משרד החינוך התרבות והספורט ואין מניעה להעסקתם בתפקיד כאמור מטעמים הנוגעים לביטחון הציבור, לרבות לאור עברם הפלילי, בסמכויות כדלקמן:

(1)    לערוך חיפוש על גופו של אדם, כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-21969 -

(א)    אגב כניסתו לבנין או לחצרים מגודרים של מוסד חינוכי, אם החיפוש דרוש לשמירת ביטחון הציבור;

(ב)    הנמצא במוסד חינוכי או בסביבתו הקרובה, אם יש לו חשד שאותו אדם נושא איתו, שלא כדין, סכין, כלי יריה או חומר נפץ;

(2)    לערוך חיפוש בכלי רכב -

(א) אגב כניסתו לבנין או לחצרים מגודרים של מוסד חינוכי, אם החיפוש דרוש לשמירת ביטחון הציבור;

ילקוט הפרסומים 5428, י״ז באב התשס״ה, 22.8.2005 3872

1

   ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 226; התשנ׳׳א, עמ' 352.

2

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284; ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 141.