גיליון 5429 עמוד 1 מתאריך 25/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באב התשס״ה    5429    25 באוגוסט 2005

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................ 3904

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור........... 3915

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 3916

עמוד

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 3920

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 3922

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו לפי תקנות

השבת אבידה.................................................................... 3924

הודעות מאת הציבור............................................................... 3926