גיליון 5430 עמוד 1 מתאריך 29/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד באב התשס״ה    5430    29 באוגוסט 2005

עמוד

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי

בוח הסיעות וממלאי מקומם....................................... 3928

הודעה על שינוי שמה של סיעה........................................ 3928

הודעה על ביטול מינוי רב העיר בבית דגן...................... 3928

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 3928

צווים בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות........... 3929

מינוי יושב ראש ועדת בחירות של המועצה לענף

הלול....................................................................................... 3929

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערר לפי חוק המועצה

לענף הלול(ייצור ושיווק).............................................. 3929

הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית בני-עיש............. 3929

הודעה על מינוי רשמת לפי חוק בית המשפט לעניני

משפחה................................................................................. 3929

הודעות על מינוי חברים למועצה מייעצת לפי חוק

הנפט...................................................................................... 3930

עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת המוניות ורשימת

חברים.................................................................................... 3930

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו..... 3930

הודעה בדבר העברת זכויות בזכויות נפט........................ 3931

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית לפי חוק

התכנון והבניה.................................................................. 3931

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3932

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין....... 3933

מינוי ועדת ערר לארנונה (כסרא-סמיע)........................... 3933

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 3933

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3934

הודעות מאת הציבור............................................................... 3936