גיליון 5430 עמוד 2 מתאריך 29/08/2005הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969

מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) ו-(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969י, וסעיף 18ג לתקנון הכנסת2, כדלקמן:

(1)    על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת שאישרה ועדת הכנסת לפי סעיפים 59 ו-60 לחוק הכנסת, התשנ”ד-31994, וסעיף 18א לתקנון הכנסת, כמפורט להלן:

(א)    ביום ט' באייר התשס׳׳ה (18 במאי 2005) התפלגה סיעת ”שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים”

לשתי סיעות:

(1)    סיעת ”שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים”, אשר תמנה 14 חברי הכנסת, שהם כל חברי הסיעה לפני ההתפלגות, למעט חבר הכנסת יוסף פריצקי;

(2)    סיעת ״צל״ש - ציונות, ליברליות ושוויון”,

אשר תמנה את חבר הכנסת יוסף פריצקי;

(ב)    ביום י”ד באייר התשס׳׳ה (23 במאי 2005) התמזגו סיעות ”העבודה-מימד בראשות מצנע” ו”עם אחד בראשות עמיר פרץ” לסיעה אחת ששמה ”העבודה-מימד-עם אחד”, ובאותה עת חבר הכנסת דוד טל התפלג מסיעת ”עם אחד בראשות עמיר פרץ” והקים סיעה חדשה ושמה ”נוי”.

(2)    על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם כמפורט להלן:

(א)    בא כוח סיעת ”העבודה-מימד-עם אחד” הוא חבר הכנסת אפרים סנה, וממלא מקומו הוא חבר הכנסת איתן כבל;

(ב)    בא כוח סיעת ”נוי” הוא חבר הכנסת דוד טל, וממלא מקומו הוא אלעד אלכאוי;

(ג)    בא כוח סיעת ”צל”ש-ציונות, ליברליות ושוויון” הוא חבר הכנסת יוסף פריצקי, וממלא מקומו הוא סער אוסרוביץ.

כ' בתמוז התשס”ה (27 ביולי 2005) (חמ 3-16)

ראובן ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103.

2    י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשמ׳׳ט, עמ' 1798.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 140; התשס׳׳ד, עמ' 308.

הודעה על שינוי שמה של סיעה

לפי תקנון הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 18ג(א) לתקנון הכנסתי, כי ביום כ' בתמוז התשס׳׳ה(27 ביולי 2005), אישרה ועדת הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 18א לתקנון הכנסת, את שינוי שמה של סיעת ”יחד(ישראל חברתית דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית”2; שמה החדש של הסיעה הוא ”מרצ-יחד והבחירה הדמוקרטית”. כ' בתמוז התשס”ה (27 ביולי 2005) (חמ 3-864)

ראובן ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

1    י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשמ׳׳ט, עמ' 1798.

2    י”פ התשס”ד, עמ' 3352.

הודעה על ביטול מינוי רב העיר בבית דגן

לפי חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס”ג-2002 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 4(א) לחוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס”ג-12002, בהתאם לתקנה 12(א)(7) לתקנות בחירות רבני עיר, התשל”ה-21974, מינויו של הרב ששון גריידי לרב העיר בבית דגן3 - בטל, החל ביום ט”ז בכסלו התשס׳׳ג (11 בדצמבר 2003). כ”ז בתמוז התשס׳׳ה (3 באוגוסט 2005) (חמ 3-44)

אריאל שרון

_    ראש הממשלה

1    ס”ח התשס”ג, עמ' 101.

2    ק”ת התשל”ה, עמ' 532; התש”ס, עמ' 822.

3    י”פ התשס׳׳ב, עמ' 2166.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתו של יעקב צמח, נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום י”ט בתמוז התשס׳׳ה (26 ביולי 2005), עקב פרישתו לגמלאות. כ”ו בתמוז התשס”ה (2 באוגוסט 2005) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתו של מיכה לינדנשטראוס, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, ביום כ”ו בסיון התשס׳׳ה (3 ביולי 2005), עקב פרישתו לגמלאות. כ”ו בתמוז התשס”ה (2 באוגוסט 2005) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של רות אליעז, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום ו' בתמוז התשס׳׳ה (13 ביולי 2005), עקב פרישתה לגמלאות. כ”ו בתמוז התשס”ה (2 באוגוסט 2005) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.ילקוט הפרסומים 5430, כ׳׳ד באב התשס׳׳ה, 29.8.2005 3928