גיליון 5430 עמוד 3 מתאריך 29/08/2005צו בדבר החלת הוראות

לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 380(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983י, אני מצווה כי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ׳׳ט-21999 (להלן - החוק), יחול, בשינויים המחויבים, על עמותת בני עקיבא נחל יצחק-נחלים, ע׳׳ר 58-008079-4 (להלן - העמותה).

למען הסר ספק יובהר, כי אין בצו זה משום הבעת עמדה כלשהי בנוגע לתוכנה של הבקשה לפי סעיף 350 לחוק שהגישה העמותה לבית המשפט, לרבות לענין בקשתה של העמותה להקפאת הליכים או לענין הסדר הנושים או הסכם התפעול שהוצעו במסגרתה.

צו זה תקף כל עוד מתנהלים ההליכים בתיק פש׳׳ר (תל-אביב-יפו) 1796/05 או עד יום ל' בכסלו התשס׳׳ו(31 בדצמבר 2005), לפי המאוחר. י׳׳ט באב התשס׳׳ה (24 באוגוסט 2005) (חמ 3-1338)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 36.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ט, עמ' 189.

צו בדבר החלת הוראות

לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 380(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983י, אני מצווה כי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ׳׳ט-21999 (להלן - החוק), יחול, בשינויים המחויבים, על אגודת החרשים בישראל, ע׳׳ר 58-002339-8 (להלן -העמותה).

למען הסר ספק יובהר, כי אין בצו זה משום הבעת עמדה כלשהי בנוגע לתוכנה של הבקשה לפי סעיף 350 לחוק שהגישה העמותה לבית המשפט, לרבות לענין הסדר הנושים שהוצע במסגרתה.

צו זה תקף כל עוד מתנהלים ההליכים בתיק פש׳׳ר (תל-אביב-יפו) 2127/04 או עד יום ל' בכסלו התשס׳׳ו(31 בדצמבר 2005), לפי המאוחר.

י׳׳ט באב התשס׳׳ה (24 באוגוסט 2005) (חמ 3-1338)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 36.

2 ס׳׳ח התשנ׳׳ט, עמ' 189.

מינוי יושב ראש ועדת בחירות של המועצה לענף הלול

לפי תקנות המועצה לענף הלול(כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים), התשס׳׳ה-2005

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(א)(1) לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים), התשס”ה-12005, 1 ק׳׳ת התשס׳׳ה, עמ' 828.

אני ממנה את נתן עמית, שופט בדימוס של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת הבחירות של המועצה לענף הלול, לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ו בתמוז התשס׳׳ה (2 באוגוסט 2005) (חמ 3-3426)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערר

לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד-11963 (להלן -החוק), אני ממנה את משה סובל, ת׳׳ז XXXX709, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש נוסף בוועדת הערר לפי החוק האמור. י׳׳ח בתמוז התשס׳׳ה (25 ביולי 2005) (חמ 3-840)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ק׳׳ת התשכ׳׳ד, עמ' 12.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית בני-עיש

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971י, קבעתי שהמועצה הדתית בני-עיש תהיה בת חמישה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

השם    מס' זהות

אהרן אטיאס    027249317

מרדכי חפצי    058488073

סטניסלב מלמוד    306900457

אהרן ענאקי    030657373

עמיאלשאער    027831023

ד' באב התשס׳׳ה (9 באוגוסט 2005) (חמ 3-140)

אריאל שרון

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשנ׳׳ט, עמ' 86.

הודעה על מינוי רשמת

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995

בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-21995, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את גלית אוסי-שרעבי, ת׳׳ז 0293026560, לרשמת של בתי משפט לעניני משפחה במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳ז באב התשס׳׳ה (1 בספטמבר 2005). כ׳׳ד בתמוז התשס׳׳ה (31 ביולי 2005) (חמ 3-2666)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.3929 ילקוט הפרסומים 5430, כ״ד באב התשס״ה, 29.8.2005