גיליון 5432 עמוד 1 מתאריך 31/08/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו באב התשס״ה    5432    31 באוגוסט 2005

עמוד

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור......................................3976

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................................................................3978

הודעות מאת הציבור.................................................................................................4016

תיקון טעות והודעת המערבת