גיליון 5433 עמוד 1 מתאריך 06/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באלול התשס״ה    5433    6 בספטמבר 2005

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 4024

ביטול מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה

למוסדות ציבור.................................................................. 4025

מינוי ממונים למועצה הדתית מצפה רמון......................... 4025

הודעות בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי

תשלומה (יהוד, חצור הגלילית, מבשרת ציון)...... 4025

עמ וד    עמוד

תיקון זמני להודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה המועדפת ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל 4026 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

רעננה.................................................................................... 4026

הודעה מאת מערכת רשומות בדבר דמי חתימה למנוי

שנתי...................................................................................... 4026