גיליון 5433 עמוד 3 מתאריך 06/09/2005לבתי משפט לנוער במחוז הדרום(1)

עו׳׳ד אורנה סבן-ארועטי    עו׳׳ד חוה אליהו עפרי

עו׳׳ד חגית מטלין    עו׳׳ד חגי טרסי

ל' באב התשס׳׳ה (4 בספטמבר 2005) (חמ 3-1803)

ציפי לבני

שרת המשפטים

יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים

ביטול מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985 בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, בטלים מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור, כמפורט להלן:

(1)    מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לצורך תמיכה של משרד ראש הממשלה (לשכת השר הרב יהודה עמיטל) במוסדות ציבור2;

(2)    מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה במוסדות ציבור3.

ג' באב התשס׳׳ה (8 באוגוסט 2005) (חמ 3-1888)

אריאל שרון

ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2    י”פ התשנ׳׳ו, עמ' 2767.

3    י”פ התשס׳׳א, עמ' 3400.

מינוי ממונים למועצה הדתית מצפה רמון

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971י, אני ממנה את האנשים המפורטים להלן לממונים למועצה הדתית מצפה רמון:

השם    מס' זהות

מרדכי בטיטו    067842757 - בעל סמכות הכרעה

יניב סויסה    033637760

י׳׳ז בתמוז התשס׳׳ה (24 ביולי 2005) (חמ 3-140)

אריאל שרון

ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ד, עמ' 143.

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי תשלומה

לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-1992

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-1992', ובהסכמת ממלא מקום שר האוצר, אישרתי תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי שילומה לשנת הכספים 2005, שהטילה עיריית יהוד.

העתק מהחלטת העיריה שאישרתי, בדבר הטלת תוספת ארנונה, שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי העיריה, ושם יוכל כל אדם לעיין בה. כ׳׳ג באב התשס׳׳ה (28 באוגוסט 2005) (חמ 3-337)

אופיר פז-פינס

שר הפנים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי תשלומה

לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-1992

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-11992, ובהסכמת ממלא מקום שר האוצר, אישרתי תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי שילומה לשנת הכספים 2005, שהטילה המועצה המקומית חצור הגלילית.

העתק מהחלטת העיריה שאישרתי, בדבר הטלת תוספת ארנונה, שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי המועצה, ושם יוכל כל אדם לעיין בה. כ׳׳ג באב התשס׳׳ה (28 באוגוסט 2005) (חמ 3-337)

אופיר פז-פינס

__________    שר הפנים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי תשלומה

לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ”ג-1992

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-11992, ובהסכמת ממלא מקום שר האוצר, אישרתי תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי שילומה לשנת הכספים 2005, שהטילה המועצה המקומית מבשרת ציון.

העתק מהחלטת העיריה שאישרתי, בדבר הטלת תוספת ארנונה, שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי המועצה, ושם יוכל כל אדם לעיין בה.

כ׳׳ג באב התשס׳׳ה (28 באוגוסט 2005) (חמ 3-337)

אופיר פז-פינס

שר הפנים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.


4025 ילקוט הפרסומים 5433, ב' באלול התשס׳׳ה 6.9.2005