גיליון 5434 עמוד 1 מתאריך 07/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באלול התשס״ה    5434    7 בספטמבר 2005

עמוד


עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שר....................................... 4028

הודעה על מילוי מקום של שר............................................. 4028

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 4028

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז....................................................................................... 4028

הודעה על מינוי חברות למועצת הרשות לשירותים

ציבוריים - מים וביוב..................................................... 4028

הודעות על אישור תכניות מיתאר ארציות..................... 4028

קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשכת עורכי הדין...... 4029

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 4029

מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 4030

תיקון הודעה על קביעת בתי המשפט לפי תקנות סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים)

(הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק)............ 4030

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 4030

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות לפי

החוק האמור....................................................................... 4030

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערעור לפי חוק להסדר

תפיסת מקרקעים בשעת חירום............................................ 4031

מינוי לפי חוק כלי היריה........................................................ 4031

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור לפי חוק

שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות).......    4031

מינוי חברה לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 4031

מינוי חברה לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ולפי חוק

בתי דין מינהליים............................................................. 4031

מינוי יושב ראש לוועדת הבחירות האזורית לפי חוק

הבחירות לכנסת............................................................... 4032

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה.................................... 4032

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................. 4032

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 4046

הודעות מאת הציבור................................................................... 4052

הודעות מאת בנק ישראל........................................................... 4074