גיליון 5434 עמוד 5 מתאריך 07/09/2005מינוי יושבת ראש לוועדת שחרורים מיוחדת

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-12001 (להלן - החוק), בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובהתייעצות עמו, לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-21984, אני ממנה את השופטת (בדימוס) רות אליעז, ת"ז XXXX091, ליושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת לפי החוק.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט' באב התשס׳׳ה (14 באוגוסט 2005) (חמ 3-101)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410; התשס׳׳ב, עמ' 487. 2 ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערעור

לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-1949

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-1949י (להלן - החוק), אני ממנה את משה סובל, ת"ז XXXX709, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש נוסף בוועדת הערעור לפי החוק האמור.

כ״ו בתמוז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)

(חמ 3-138)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס״ח התש״י, עמ' י.

מינוי

לפי חוק כלי היריה, התש״ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי היריה, התש"ט-1949', אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים שראויים לקבל רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה שנועדו לצורכי ביטחון בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד המשפטים ומערכת בתי המשפט:

מחוז חיפה והצפון:

משה צמרת, ת״ז 050022409 אלי זנו, ת״ז 058138744 אריאל סקרץ, ת״ז 011178118 אריק מלאכי, ת״ז 031816390 מחוז ירושלים:

אייל רחלי, ת״ז 051281400 עמוס סער, ת״ז 059141697 אלי פרוז, ת״ז 016465833 מחוז דרום:

גבי כץ, ת״ז 022662514 מחוז מרכז:

ירחמיאל רוזנברג, ת״ז 056432974 מחוז תל אביב:

שמעון אוחיון, ת״ז 67838854 בית ספר משמר בתי המשפט: אורן לוי, ת״ז 028450336

מינוים של העובדים האמורים יהיו בתוקף, כל עוד הם מכהנים בתפקידם הנוכחי.

כ״ו בתמוז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)

(חמ 3-497)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור

לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-11985 (להלן - החוק), אני ממנה את עינת רביד, ת"ז XXXXX991, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש נוספת בוועדות ערעור לפי החוק.

כ״ו בתמוז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)

(חמ 3-957)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשמ״ה, עמ' 142.

מינוי חברה לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את יואלה שרון, ת״ז 07613565, לחברה בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז באר שבע.

תוקף המינוי עד יום כ"ה בתמוז התשס"ח (28 ביולי 2008).

כ״ו בתמוז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)

(חמ 3-323)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276; התש״ן, עמ' 20.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי חברה לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-11950 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני ממנה את יואלה שרון, ת״ז 07613565, לחברה בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז באר שבע.

1 ס״ח התש״ט, עמ' 143; התשי״ד, עמ' 149; התשל״ח, עמ' 124.

4031 ילקוט הפרסומים 5434, ג' באלול התשס״ה, 7.9.2005

1

   ס״ח התש״י, עמ' 162.

2

   ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.