גיליון 5435 עמוד 1 מתאריך 08/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באלול התשס״ה    5435    8 בספטמבר 2005

עמוד


עמוד

מינוי חברים לבית הדין להגבלים עסקיים....................... 4076

תיקון מינוי עוזרי פקיד שומה.............................................. 4076

הודעה על מינוי חברים במועצת קרן וולף....................... 4076

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 4076

הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת השבע עשרה....................................................... 4076

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות . 4076 מינוי נציגי שר הבריאות וממלאי מקומם בוועדות

מחוזיות לתכנון ולבניה.................................................. 4077

הודעה בדבר הוספת שטחים ברישיון נפט....................... 4077

שינוי בהרכב מועצת הרשות לפי חוק הרשות לפיקוח

חקלאי................................................................................... 4078

הודעות על הנחת תכניות ניקוז.......................................... 4078

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 4078

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2005 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 4079

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה... 4080 הודעות בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר

פרטיו לפי חוק בנק ישראל............................................ 4080

אכרזות על מטבעות זיכרון..................................................... 4080

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 4080

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)............................................................... 4081

הודעה על מתן צו לפי החוק האמור.................................. 4081 הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות

הגליל(תשלום סובסידיות לבעלי מכסות)............. 4081

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 4081

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן................................................................ 4081

הודעה על מחיקת רישום תאגיד סוכן מכס מפנקס

סוכני המכס ........................................................................ 4082

הודעה בדבר הוראות לעריכת תכניות מיתאר

ארציות ................................................................................. 4082

הודעה בדבר הארכת המועד להגשת התנגדויות

לתכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הצפון....... 4082

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון....................................................................... 4083

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 4083

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין....... 4084

מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 4085

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4085

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות לפי חוק

המקרקעין ............................................................................ 4093

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4093

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 4097

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 4098

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4099