גיליון 5436 עמוד 1 מתאריך 12/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באלול התשס״ה    5436    12 בספטמבר 2005

עמוד

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2005 .. 4108 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2005. 4109 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2005. 4112 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2005.... 4116 הודעות תיקון וביטול לענין הסכמים קיבוציים... 4116

עמוד

דין וחשבון כספי של בנק הדואר.......................................... 4117

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה

להסדר ההימורים בספורט............................................ 4120

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה על צוואות

מופקדות שהשאירו מצווים שנפטרו ........................ 4122

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות........... 4124

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות ............... 4124