גיליון 5438 עמוד 1 מתאריך 13/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באלול התשס״ה    5438    13 בספטמבר 2005

עמוד


עמוד עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצת הרשות השניה

לטלוויזיה ורדיו................................................................... 4184

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל......... 4184

הודעה על מינוי חברים למליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים............................................................... 4184

הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט............. 4184

הודעה על צורך במינוי קאדים................................................ 4185

הודעה על מתן הכרה לעמותה לאימוץ בין-ארצי........... 4185

הרכב מועצת יועצי מס מייצגים ומענה.............................. 4185

תיקון הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות

ביטחון...................................................................................... 4185

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות).................................................................. 4186

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה)................................................................... 4186

הודעה על מינוי חברים נוספים וביטול מינוי לפי תקנות

הנכים (ועדות רפואיות)................................................... 4186

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................... 4187

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................... 4187

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער(טיפול והשגחה)........... 4187

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים).......... 4187

שינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים......... 4187

קביעת מספר חברי הוועדות החקלאיות שליד העיריות.. 4188 הודעה בדבר החלפת פקידת בחירות לוועדה החקלאית

שליד עיריית ראשון לציון............................................... 4188

הסמכה לאשר שיכון ציבורי...................................................... 4188 מינוי והסמכה של מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה ולפי חוק שירות התעסוקה.................... 4188

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)..... 4188

מינוי חברים לוועדת תלונות לפי חוק הפסיכולוגים....... 4189

מינוי ממלאי מקום נוספים לנציגת שר הבריאות בוועדה

מחוזית לתכנון ולבניה...................................................... 4189

מינוי רשות מוסמכת לפי חוק החכרת מקרקעין ................ 4189

הסמכת מפקחים וממונים על איכות הסביבה.................... 4189

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי......................................... 4189

הסמכת ממונים לפי חוק החומרים המסוכנים................... 4190

הסמכה לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על

טובין......................................................................................... 4190

הודעה על קביעת רשימת רופאים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר................................................................. 4190

הודעה בדבר קביעת תקנים....................................................... 4190

הודעה בדבר ביטול תקנים......................................................... 4190

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

המורשים למכירה)............................................................. 4191

שינוי הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל............ 4191

הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס....................................................................................... 4191

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום........................................................................ 4192

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (רמת גן)................... 4192

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................... 4192

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק התכנון

והבניה..................................................................................... 4193

הודעות מאת הציבור ................................................................... 4225