גיליון 5439 עמוד 1 מתאריך 18/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באלול התשס״ה    5439    18 בספטמבר 2005

עמוד

4232 ...............

מבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת העליה למוסדות ציבור..............

4241 ...............

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט .............................

4243...................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים...................................................

4243...................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...........................................