גיליון 5440 עמוד 1 מתאריך 19/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באלול התשס״ה    5440    19 בספטמבר 2005

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 4248

מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות ואמנות .... 4248

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 4248

מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים..................... 4248

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים... 4248

מינוי שופט נוער.......................................................................... 4248

מינוי ממונים למועצה הדתית דימונה.............................. 4249

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 4249

עמוד

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות 4249

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ירוחם) ............................. 4249

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אלעד).................. 4250

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4250

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4262

הודעות מאת הציבור.............................................................. 4272

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 4286

תיקון טעות דפוס