גיליון 5441 עמוד 1 מתאריך 27/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באלול התשס״ה    5441    27 בספטמבר 2005

עמוד

עמוד

4290 ...

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות..............

מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

4288

4291 . ..

לאומיים ואתרי הנצחה...............................................

4288

4291 . ..

הודעה על מינוי לפי חוק מבקר המדינה .......................

4291 . ..

הודעה על מיזוג חברות........................................................

4288

4292 ...

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................

4288

4292 ...

הודעה בדבר שינוי תקנים...................................................

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מחוזית חלקית

4288

4292 ...

למחוז הדרום...................................................................

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

4288

4292 ...

במקרקעין..........................................................................

4293 ...

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................

4289

4299 ...

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................

4289

4318 . ..

הודעות לפי חוק הצהרות מוות.........................................

4289

4320 ...

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................

4290

4325 ...

הודעות מאת הציבור ............................................................

4290


אצילת סמכויות לפי פקודת המשטרה...............................

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים ...........................................................

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה המקומית

המשותפת למחוז חיפה..................................................

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה המקומית

המשותפת למחוז הצפון................................................

מינוי פקידי גביה לפי פקודת המסים (גביה)...................

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות

יבשתיים ולפי פקודת בריאות העם..........................

הודעה על מקום יציאה נוסף לפי תקנות שעת חירום

(יציאה לחוץ לארץ).........................................................

מינוי ממונים לענין ערר לפי חוק כלי היריה...................

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים.................................

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים.....................................

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים.....................