גיליון 5441 עמוד 44 מתאריך 27/09/2005נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ריימונד גבאי, מפרק

מיכון ומימון התעשיה בע״מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 16.6.2004, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל האפט, אצל עו׳׳ד חיים שפרן, מרח' בלוך 41, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יובל האפט, מפרק

המאיר לארץ ולדרים בחולות בע׳׳מ

(ח״פ 51-022037-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.9.2005, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רמי אבלס, מרח' בצלאל 25, רמת גן 52521, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רמי אבלס, עו״ד, מפרק

מגרש אמיליה מספר 06וו בסביון בע׳׳מ

(ח״פ 51-042319-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.9.2005, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אבי פרץ, למפרק החברה.

אבי פרץ, עו״ד, מפרק

מ.ב.ו. חב' למסחר השקעות ומימון בע״מ

(ח״פ 51-043697-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.9.2005, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר וידברג, ת״ז 6829857, מרח' נעמי 13, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אבנר וידברג, מפרק

גפנית חברה לאחזקות בע״מ

(ח״פ 51-127865-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.9.2005, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין גפני, ת״ז 49682214, מרח' הבנים 48, נס ציונה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

בנימין גפני, מפרק

וגנר גרינשטיין קיציס תדמיות תקשורת בע״מ

(ח״פ 51-256239-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.9.2005, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דן עופר, מרח' הירקון 113, תל אביב, למפרק החברה.

דן עופר, עו״ד, מפרק

פילודנדרון בע״מ

(ח״פ 51-133255-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 319(2) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

ילקוט הפרסומים 5441, כ״ג באלול התשס״ה, 27.9.2005 4330