גיליון 5442 עמוד 1 מתאריך 29/09/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באלול התשס״ה    5442    29 בספטמבר 2005

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 4336

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי

חוק הממשלה ................................................................... 4336

אצילת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................... 4336

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 4336

הודעה על מינוי זמני של מפקח על הביטוח................... 4336

מינוי הרשות לפי פקודת ביטוח רכב מנועי..................... 4336

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התיירות............................................................................... 4337

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................ 4337

העברת סמכות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה.............. 4337

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק עבודת הנוער.... 4337

תיקון למבחנים נוספים לחלוקת כספים לצורך

תמיכה במוסדות ציבור.................................................. 4337

הודעה על הנחת הצעה לתיקון התקנות לשימוש

במים באזור קיצוב........................................................... 4338

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות(בקשות לרישיון,

בחינות, התמחות ואגרות)............................................. 4338

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה................... 4339

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

ולמועצת הרשות המקומית טייבה............................ 4339

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4341

הודעות מאת הציבור............................................................... 4362

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל...................................... 4370