גיליון 5444 עמוד 1 מתאריך 10/10/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בתשרי התשס״ו    5444    10 באוקטובר 2005

עמוד

מינוי חברים נוספים למועצת בתי העלמין היהודיים בברקת ומינוי הנהלת המועצה וסגן יושב ראש

המועצה............................................................................... 2

תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך במוסדות ציבור................................................. 2

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש

הרשות במועצה המקומית כפר שמריהו............... 3

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 3

הודעה על רישום בפנקס המפלגות.................................... 3

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה..... 4

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 8

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................. 13

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 19

הודעות מאת הציבור............................................................... 41

עמוד

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל