גיליון 5445 עמוד 1 מתאריך 11/10/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשס״ו    5445    11 באוקטובר 2005

עמוד

הודעות על מינוי מנהלים כלליים....................................... 50

הודעה על הענקת סמכויות לפי חוק החשמל............... 50

ביטול מינוי לאימות חתימות נוטריונים............................ 50

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 50

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית טבריה.................. 50

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רעננה................... 50

מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים.................. 51

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 51

הודעה על הרכב הוועדה המייעצת לשאלות של ניגוד ענינים לפי כללים למניעת ניגוד ענינים

של נבחרי הציבור ברשויות    המקומיות................... 51

הודעה על מינוי זמני של ממונה    על עניני הנפט.......... 51

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

חיפה...................................................................................... 51

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלא מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון..................................................................................... 51

בוועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב................. 52

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי מקומו

בוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר......... 52

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 52

מינוי נציגת השר לאיכות הסביבה וממלאי מקומה

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז..... 52

הודעה על מחלה מידבקת מסוכנת..................................... 52

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 52

הודעה על הסמכות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים.................................................................................. 54

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה......... 54

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 54

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 54

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 66

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 67

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 69

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 70

הודעות מאת הציבור............................................................... 70

עמוד

מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר