גיליון 5445 עמוד 2 מתאריך 11/10/2005הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את יעקב תורן לתפקיד המנהל הכללי של משרד הביטחון במקום עמוס ירון2.

תוקף המינוי החל ביום י”א באלול התשס׳׳ה (15 בספטמבר 2005).

י׳׳ז באלול התשס׳׳ה (21 בספטמבר 2005) (חמ 3-56)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86. 2 י״פ התש׳׳ס, עמ' 1458.

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את דוד לפלר לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה במקום עתליה (טלי) רוזנבאום2.

תוקף המינוי החל ביום י' באלול התשס׳׳ה (14 בספטמבר 2005).

י׳׳ז באלול התשס׳׳ה (21 בספטמבר 2005) (חמ 3-56)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86. 2 י״פ התשס׳׳ג, עמ' 3890.

הודעה על הענקת סמכויות

לפי חוק החשמל, התשי״ד-1954 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 1 לחוק החשמל, התשי׳׳ד-1954' (להלן - החוק), החליטה הממשלה לתקן את החלטתה מס' 637, מיום 13 באפריל 1975 בדבר הענקת סמכויות לפי החוק, כך שבמקום ”שר העבודה” יבוא ”שר התעשיה המסחר והתעסוקה”.

ההודעה על הענקת סמכויות2, תתוקן בהתאם.

י”ז באלול התשס׳׳ה (21 בספטמבר 2005) (חמ 3-182)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשי”ד, עמ' 190.

2    י”פ התשל”ה, עמ' 1582.

ביטול מינוי לאימות חתימות נוטריונים

לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל”ו-11976, אני מבטלת את מינויה של שרה ליפשיץ2, ת”ז XXXXXX138, לאמת חתימותיהם של נוטריונים לענין הסעיף האמור. י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005) (חמ 3-165)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשל״ו, עמ' 196; התשמ״ט, עמ' 47.

2    י״פ התשס״ה, עמ' 1539.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-11950 (להלן - החוק), סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-31984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט רפאל חרסונסקי, ת”ז XXXX762, שופט בקצבה של בית משפט שלום, החל ביום ט”ו בחשון התשס׳׳ו (17 בנובמבר 2005), ליושב ראש ועדת הערעור לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005) (חמ 3-321)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התש״י, עמ'162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית טבריה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית טבריה תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

מס' זהות

השם

12231858

אוחנה דוד

67522821

אוחנונה דוד

069255297

אזולאי דוד

025721747

דמרי אפרים

058481292

כהן יוסף מרדכי

023563364

סרור עדיאל

023953573

שטרית יעקב

כ״ח בתמוז התשס״ה (4 באוגוסט 2005) (חמ 3-140)

אריאל שרון

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התשל״א, עמ' 130; התשנ״ט, עמ' 86.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רעננה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-11971, מיניתי את יהודה לוי, ת”ז XXXXX339, לממונה על המועצה הדתית רעננה במקום יוסף רביד2.

ב' באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005) (חמ 3-140)

אריאל שרון

_    ראש הממשלה

1    ס״ח התשל״א, עמ' 130; התשס״ד, עמ' 143.

2    י״פ התשס״ד, עמ' 3963.


ילקוט הפרסומים 5445, ח' בתשרי התשס״ו, 10.2005.״ 50