גיליון 5445 עמוד 3 מתאריך 11/10/2005מינוי פקידת סעד

לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-966ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים, התשכ׳׳ו-1966י, אני ממנה את שולה ורבץ, ת׳׳ז XXXXXX646, לפקידת סעד לענין החוק האמור, במועצה המקומית בני עייש.

כ׳׳ח באדר א' התשס׳׳ה (9 במרס 2005) (חמ 3-1769)

אריאל שרון

_    ראש הממשלה ושר הרווחה

י ס׳׳ח התשנ״ו, עמ' 56; התשל׳׳א, עמ' 178.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרודצדורה הפלילית (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי משרד התשתיות הלאומיות ששמותיהם מפורטים להלן לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוק משק הדלק(איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס׳׳ה-22005:

השם    מס' זהות

עמרם אזולאי    062901368

יונה אמיר    55093785

שמעון בן שלמה    059703124

צבי וייסלר    50534361

אלברט עמר    62635479

עופר פריד    53340568

דב שריר    30145395

משה שרי צור    06984857

זיאד חמוד    054808506

תוקפה של הרשאה זו עד ליום ל' בכסלו התשס״ו (31 בדצמבר 2005), וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

הרשאה זו היא נוסף על ההרשאה שניתנה לעובדים האמורים ביום כ״ב בכסלו התשס״ד(17 בדצמבר 2003).

י״ז בתמוז התשס״ה (24 ביולי 2005) (חמ 3-279)

גדעון עזרא

_    השר לביטחון הפנים

1    חוקי א״י, כרך א', עמ' 439.

2    ס״ח התשס״ה, עמ' 62 (136).

הודעה על הרכב הוועדה המייעצת לשאלות של ניגוד ענינים

לפי כללים למניעת ניגוד ענינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

אני מודיע בזה כי, בהתאם לסעיף 6(ב) ו-(ג) לכללים למניעת ניגוד ענינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות1, הרכב הוועדה המייעצת לשאלות של ניגוד ענינים הוא כמפורט להלן:

(ו) מלכיאל בלס - נציג היועץ המשפטי לממשלה;

(2) מוטי ששון - ראש עיריית חולון;

(3)    נילי ארז(סורוקר) - היועצת המשפטית של עיריית נתניה;

(4)    אליעזר פיירשטיין - המבקר הפנימי של עיריית כפר סבא;

(5)    לאה ענתבי - נציגת משרד הפנים.

ב' באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005) (חמ 3-1784)

אופיר פז-פינס שר הפנים

הודעה על מינוי זמני של ממונה על עניני הנפט

לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנפט, התשי”ב-952ו1,

אני מודיע כי מיניתי את ד׳׳ר ויקטור בריודין, ת׳׳ז XXXXXX636, מהנדס נפט, ביחידת הנפט, לממונה על עניני הנפט, מיום ח' באלול התשס׳׳ה (2ו בספטמבר 2005) עד יום י”ט באלול התשס׳׳ה (23 בספטמבר 2005).

ז' באלול התשס״ה (11 בספטמבר 2005) (חמ 3-2220)

בנימין(פואד) בן אליעזר

_    שר התשתיות הלאומיות

1 ס״ח התשי״ב, עמ' 322; התש״ן, עמ' 29.

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(6) ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי, אני ממנה את שרה איל, ת׳׳ז 068795863, לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, ואת רונן ירון, ת׳׳ז XXXXXX917, וחגי שניר, ת׳׳ז XXXXXX064, לממלאי מקומה, כל עוד הם עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

המינוי הקודם2 של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - בטל.

ד' באלול התשס״ה (8 בספטמבר 2005) (חמ 3-7)

ישראל כ"ץ

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307; התש״ן, עמ' 168; התשס״ג, עמ' 118.

2    י״פ התשנ״ט, עמ' 4730.

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלא מקומו בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(6) ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965, אני ממנה את שרה איל, ת׳׳ז 068795863, לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ואת רונן ירון, ת׳׳ז 7ו0226549, לממלא מקומה, כל עוד הם עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

1 ס״ח התשכ״ה, עמ' 307; התש״ן, עמ' 168; התשס״ג, עמ' 118.


51 ילקוט הפרסומים 5445, ח' בתשרי התשס״ו, 10.2005.״

1

י״פ התשמ״ד, עמ' 3114.