גיליון 5446 עמוד 1 מתאריך 11/10/2005ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשס״ו


5446


11 באוקטובר 2005


עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת זכרושל בנימין זאב הרצל........................ 74

הודעה על יום תחילה דחוי לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 66)............................... 74

מינוי מנהלים לענין חוק משק החשמל .............................................................. 74

אכרזה על הסרת הכרה ממוזאון מוכר................................................................ 74