גיליון 5447 עמוד 1 מתאריך 26/10/2005רשומות

ילקוט

כ״ג בתשרי התשס״ו


הפרסומים

47 4 5    26 באוקטובר 2005

עמוד

הודעות לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית -

הודעה על החלטות האקדמיה בענייני מינוח................................................ 76

הודעה על החלטות האקדמיה בענייני דקדוק    ומינוח......................................... 76

הודעה על מונחי המשפט בדין הפלילי....................................................... 78