גיליון 5447 עמוד 2 מתאריך 26/10/2005הודעה על החלטות האקדמיה בענייני מינוח

לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי״ג-953ו

לפי סעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי״ג-953וו, אני מודיעה בזה כי מליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה -

(א)    בישיבתה ביום ט״ו במרחשוון התשס״ד (0ו בנובמבר 2003), את מונחי הספרנות (רשימה משלימה למילון הספרנות, תשל״ו).

(ב)    בישיבתה ביום ט״ו במרחשוון התשס״ד(0ו בנובמבר 2003), את שמות הרכיכות של ארץ ישראל.

(ג)    בישיבתה ביום י״ח בטבת התשס״ד (2ו בינואר 2004), מונחים בטכנולוגיית המידע, הפרקים 8, 28,

ו3, 32, 33, 35.

המונחים מתפרסמים במאגר המונחים של האקדמיה ללשון העברית ברשת האינטרנט.

ט״ו בסיון התשס״ה (22 בי וני 2005)    לימור לבנת

(חמ 3-980)    שרת החינוך התרבות והספורט

הודעה על החלטות האקדמיה בענייני דקדוק ומינוח

לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי״ג-953ו

לפי סעיף 0ו לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי״ג-953וו, אני מפרסמת בזה החלטות בדקדוק ומילים בשימוש כללי שאושרו במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבותיה בשנת התשס״ד.

לצד כל החלטה מצוין מספרה של ישיבת המליאה שההחלטה אושרה בה. זיכרונות הדברים של ישיבות המליאה מתפרסמים במלואם בזיכרונות האקדמיה ללשון העברית.

ישיבות מליאת האקדמיה: רע״ג - ט״ו במרחשוון התשס״ד (0ו בנובמבר 2003); רע״ד - י״ח בטבת התשס״ד (2ו בינואר 2004); רע״ה - ח' באדר התשס״ד (ו במארס 2004).

ו. תיקונים והשלמות לכללי נטיית השם, הקמץ

כללי נטיית השם, התשס״ב (ר' ילקוט הפרסומים ו528, י״ח באדר התשס״ד, וו במרס 2004, עמ' 2277)

א.    תוספת לכלל ט

השם נמלה נוסף לרשימת השמות במשקל זה שהקמץ בנטייתם אינו מתקיים. לפיכך: נמלה נמלת- נמלים נמלי- או נמלות וכיו״ב.    [רעג]

ב.    תוספת לכלל טו

השם איתן נוסף לרשימת השמות שהקמץ מתקיים בנטייתם. לפיכך: איתן איתנים איתני- איתניהם. [רעג]

2. תיקון ל׳החלטות בדקדוק של האקדמיה ללשון העברית', התשנ״ד

(י״פ 95ו4, התשנ״ד)

א.    תוספת לסעיף 5.ו

קיק נוסף לרשימת החריגים למשקל פעיל.    [רעד]

ב.    תוספת לסעיף 8.ו

נוספה המילה טהרה וההערה: לצד טהרה יש הצורה טהרה, ולצד טהרות - טהרות.    [רעד]

י ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 168.


ילקוט הפרסומים 5447, כ״ג בתשרי התשס״ו, 26.10.2005 76