גיליון 5448 עמוד 1 מתאריך 27/10/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתשרי התשס״ו    5448    27 באוקטובר 2005

עמוד


עמוד

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 96

מינוי חוקרת ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)..................................................................... 96

הודעה על ביטול מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי

חוק בתי דין מינהליים.................................................... 96

אצילת סמכות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 96

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 96

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה................................ 96

אישור ארגון למען בעלי חיים............................................... 97

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 97

החלטה על פי סעיף 36(2) לחוק מבקר המדינה.............. 98

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 98

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 98

הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות

ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות).................. 98

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 98

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 99

הודעות מאת הציבור............................................................... 109