גיליון 5449 עמוד 1 מתאריך 31/10/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

2005


כ״ח בתשרי התשס״ו    5449    31 באוקטובר

עמוד

מינוי ממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה.................. 112

הרשאות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), לפי חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), לפי חוק סדר הדין הפלילי


(סמכויות אכיפה - מעצרים) ולפי חוק הגנת

הצומח................................................................................. 112

מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה.................................................. 113

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 114

הודעות על הגשת תלונות על יבוא בהיצף..................... 114

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור......................................................... 115

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 115

עמוד

הודעה בדבר השעיה זמנית מלשכת עורכי    הדין.......... 116

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...... 116

הודעה על שינוי שם בבקשה לרישום זכות מטפחים.. 116 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 117

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 117

הודעה על מינוי יושבת ראש ועדת ערר לארנונה

(גדרה).................................................................................... 117

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 118

הודעת הסדר זכויות במקרקעין............................................ 118

תיקון טעות בהודעה בדבר אישור שיכונים ציבוריים 118

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 118

הודעות מאת הציבור............................................................... 130