גיליון 5452 עמוד 1 מתאריך 03/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בחשון התשס״ו    5452    3 בנובמבר 2005

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 212

מינוי רשמת לעניני ירושה.................................................... 212

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 212

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי

דין מינהליים...................................................................... 212

הודעה על מינוי צנזור.............................................................. 212

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 212

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 212

של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי.......................... 213

הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל............................... 213

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס....................... 213

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי........ 213

הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 213

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 214

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 219

בקשות לפירוק חברות על ידי    בית המשפט..................... 241

הודעות מאת הציבור............................................................... 242

עמוד

מינוי וביטול מינוי למבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא