גיליון 5453 עמוד 1 מתאריך 08/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בחשון התשס״ו    5453    8 בנובמבר 2005

עמוד

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק המים, חוק למניעת מפגעים, חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים וחוק הדרכים


(שילוט).................................................................................. 244

היתר להעלאת מחירי מרגרינה ומיונית............................ 244

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס............ 245

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 245

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 247

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 248

עמוד

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 251

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............. 254

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.................................. 257

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 258

הודעה על צורך בשיקום מחצבות....................................... 260

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 261

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 280

הודעות מאת הציבור................................................................ 282