גיליון 5454 עמוד 1 מתאריך 08/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בחשון התשס״ו    5454    8 בנובמבר 2005

עמוד    עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה    הודעה על מינוי ועדה להכרה באדם כפדוי שבי......... 296

לבחירת שופטים).............................................................. 296    הודעה    בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה    ומועדי

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 296    תשלומה............................................................................... 297

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערר לפי חוק    הודעה בדבר הרשאת גופים להפנות מתנדבים

הרשויות המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין    לשירות למטרה ציבורית או לאומית........................ 297

מינהליים............................................................................. 296    הכרזות    על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 297

מינוי יושב ראש לוועדה מיוחדת לפי פקודת האריסים    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 297

(הגנה).................................................................................... 296    הודעות    מאת הציבור............................................................... 298