גיליון 5455 עמוד 1 מתאריך 13/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בחשון התשס״ו    5455    13 בנובמבר 2005

עמוד


עמוד

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד(סרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 300

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).... 300 שינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין

בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)........................... 300

ביטול מינוי חוקרת לפי חוק העובדים הסוציאליים.... 300 הודעות על מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי

הסעד..................................................................................... 300

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת נוטריונים..................... 301

הודעה בדבר חדילה של סגן ממלא מקום ראש המועצה

המקומית כפר קאסם....................................................... 301

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית רמלה........... 301

הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום וסגני ראש

עיריית רהט......................................................................... 301

הסמכת קצינים לפי חוק הבטיחות בדרכים במקומות

ציבוריים.............................................................................. 301

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים................................ 302

הרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים............................... 302

אישור מונה למונית, מוכר מוסמך ונותן שירות

מוסמך................................................................................... 302

תיקון מינוי רשויות תמרור מקומיות...................................... 302

הודעה על מתן רישיון לעסוק במקצוע הרפואה

הווטרינרית.......................................................................... 302

הודעה בדבר קביעת תקנים ...................................................... 302

הודעה בדבר שינויים בתקנים................................................. 303

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה..................... 303

הודעות על חברות שניתנו לגביהן החלטות הפרטה....... 303

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין.......... 304

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין............... 304

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות להערות

הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור...................... 304

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון....................................................................... 305

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (נתיבות ואור יהודה).. 306

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (נתיבות).................. 306

הודעה על מינוי חברה בוועדת ערר לארנונה (ראשון

לציון)..................................................................................... 307

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................. 307

בקשות לפירוק חברות על ידי המשפט.................................. 322

הודעות מאת הציבור................................................................... 327