גיליון 5456 עמוד 1 מתאריך 15/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בחשון התשס״ו    5456    15 בנובמבר 2005

עמוד


עמוד

כללים למתן סיוע מקרן הכנסת לנזקקים (ליחידים

ולמשפחות)......................................................................... 340

תיקון הודעה על הקמת קרן הכנסת לנזקקים ................ 342

הודעה על מינוי יועץ משפטי לכנסת................................ 342

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לראש

הרשות בעיריית נהריה.................................................. 342

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית כפר שמריהו................................................... 342

הודעה בדבר פקיעת תוקפה של זכות מטפחים............. 343

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה (זכרון

יעקב)..................................................................................... 354

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 354

הודעות לפי חוק התכנון    והבניה......................................... 355

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 367

הודעות מאת הציבור............................................................... 369