גיליון 5458 עמוד 1 מתאריך 17/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו בחשון התשס״ו    5458    17 בנובמבר 2005

עמוד

הודעה על החלטת הכנסת להאריך את תוקפה של הוראת השעה לפי חוק סדר הדין הפלילי(תיקון

מס' 33 והוראת שעה)...................................................... 492

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 492

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות...................... 492

הודעות בדבר גמר כהונתו של דיין.................................... 492

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 492

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 493

הודעה על מינוי וביטול מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

לנפגעי עבודה).................................................................. 493

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי החוק האמור......................................... 493

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים לפי תקנות

הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 493 הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי

החוק האמור....................................................................... 493

(אישור הסכם ומעמד היילוד)..................................... 494

מינוי ושינוי מינוי של פקידות סעד לפי חוק הסעד

(סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)....... 494

מינוי פקידי סעד לפי החוק האמור ..................................... 494

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער(טיפול והשגחה) 494

שינוי מינוי פקידי סעד לפי החוק האמור......................... 494

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 495

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.............. 495

הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום וסגני ראש

עיריית ראש העין............................................................. 495

הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל............................... 495

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 495

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור.................... 496

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 496

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 510

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 510

הודעות מאת הציבור............................................................... 516

עמוד

הסמכת פקידת סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים