גיליון 5458 עמוד 29 מתאריך 17/11/2005פ.ר.ן שרותי מיחשוב בע׳׳מ

(ח”פ 51-166287-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2006, בשעה 15.30, אצל חברת יורימקס, רח' לויטן 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם רפאלי, מפרק

ישראל מזין השקעות בע״מ

(ח”פ 51-276371-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.1.2006, בשעה 10.30, במשרדי חברת אופטיר, דרך אבא הלל 14, קומה 9, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל רובין, מפרק

אורי מזין בע׳׳מ

(ח”פ 51-258181-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.1.2006, בשעה 10.00, במשרדי חברת אופטיר, דרך אבא הלל 14, קומה 9, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל רובין, מפרק

אייקום מובייל ישראל בע׳׳מ

(ח”פ 51-339829-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.1.2006, בשעה 11.00, במשרדי פישר בכר חן ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנוך פיק, רו״ח, מפרק

אופק - מתקני אשפה שקועי קרקע בע׳׳מ

(ח”פ 51-328911-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.1.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת ד.א.ש.ק (2003) בע׳׳מ, רח' הירדן 1, אזור תעשיה צפוני, יבנה 70600, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון בראש, מפרק

סילדן ציוד תעשייתי בע׳׳מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 31.10.2005, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן סיני, מרח' סלעית 6, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

דן סיני, מפרק

א.פ. דון בע׳׳מ

(ח”פ 51-347269-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.10.2005, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומית פרויליך קמין, ת׳׳ז 028607075, מרח' מפרץ שלמה 70, חולון, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שלומית פרויליך קמין, מפרקת

519 ילקוט הפרסומים 5458, ט״ו בחשון התשס״ו, 2005.וו.7ו