גיליון 5459 עמוד 1 מתאריך 21/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בחשון התשס״ו    5459    21 בנובמבר 2005

עמוד

דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת הכספים 2004 ........................................ 524

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור....................................... 525

הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל ................................................ 528

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור......... 536

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית..................................................... 550

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957 -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2005 ............................................. 551

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2005............................................ 551

ביטול הסכם קיבוצי..................................................................... 553

הודעה על מיזוג חברות...................................................................... 554

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים........................................................... 555

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי....................................................... 556

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות.................................................. 557

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות.................................................... 558