גיליון 5460 עמוד 1 מתאריך 23/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בחשון התשס״ו    5460    23 בנובמבר 2005

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי הממונה על הגבלים עסקיים............... 560

הודעה על הסמכה לפי חוק רשות השידור.................... 560

הודעה על מינוי חברי המליאה של רשות השידור...... 560

הודעה על מינוי רשם החברות............................................. 560

מינוי רשם המפלגות................................................................. 560

מינוי רשם המשכונות............................................................... 560

הודעה על מינוי רשם השותפויות...................................... 561

הודעה על מינוי רושם שמות עסק...................................... 561

מינוי רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על

עוסקים.................................................................................. 561

מינוי מפקחים לפי חוק רשות הספנות והנמלים............ 561

הודעה בדבר מינוי חברה במועצת רשות שדות

התעופה............................................................................... 561

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התקשורת............................................................................ 561

מינוי חבר בצוות ההיגוי של מרכז סיוע לבני משפחתם

של נפגעי תאונות דרכים.............................................. 562

מינוי פקידת סעד........................................................................ 562

מינוי חברות ועדת אבחון........................................................ 562

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי    דין................. 562

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 562