גיליון 5461 עמוד 1 מתאריך 23/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בחשון התשס״ו    5461    23 בנובמבר 2005

עמוד    עמוד

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 564    הודעה על בקשה להחזר תוקפה של זכות מטפחים..... 566

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי.............................. 564    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 566

אכרזות בדבר שינויים בתקנים רשמיים............................ 564    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 567

מינוי חברה בהנהלת הקרן למען בעלי חיים................... 565    הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 581

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 581

(כביש ארצי לישראל)..................................................... 566    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 586

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 566    הודעה לפי חוק האפוטרופוס הכללי.................................. 587

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא    הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 587

צמוד הניתן לציבור......................................................... 566    הודעות מאת הציבור............................................................... 588

הכרזה בדבר קיום מונופולין.................................................. 566    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 598